Back to top


B. M. PHARMACHEM (I) PVT. LTD.
Plot No. 4507, Ankleshwar G. I. D. C., Near Sabyasachi, Ankleshwar - 393002, Gujarat, India
Phone :+918061880348
Mr. Rakesh N. Patel (Director)
Mobile :+918061880348
Mr. Rakesh N Patel (Marketing Manager)
Mobile :+918061880348
Product Showcase